UWAGA! Konkurs z nagrodami!

konkurs-fb nagrody

 

Regulamin Konkursu REMONDIS Electrorecycling i Electro-System

08.10.2013 - 22.10.2013


1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU


1.1. Organizatorami Konkursu REMONDIS Electrorecycling zwanego dalej ,,Konkursem’’ są firmy REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Zawodzie 16, 02-981 oraz Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zawodzie 16, 02-981 zwane dalej ,,Organizatorami’’.

1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 08 października 2013 r. i trwał będzie do dnia 22 października 2013 r.

1.3. Zwycięzcy wybrani zostaną przez Jury do dnia 25 października 2013 r. Zwycięzcy o przyznanych nagrodach zostaną powiadomieni mailowo, a wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych firm: REMONDIS Electrorecycling (www.remondis-electro.pl), Electro-System O.O.S.E. i E. (www.electro-system.pl) oraz na fanpage firmy REMONDIS Electrorecycling na portalu społecznościowym po 25 października 2013 r.

1.4. HARMONOGRAM KONKURSU:
- Ogłoszenie Konkursu: 08.10.2013 r.
- Ostateczny termin trwania konkursu: 22.10.2013 r.
- Posiedzenie Jury: do 25.10.2013 r.
- Zawiadomienie o wynikach: nie wcześniej niż 25.10.2013 r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób posiadających prywatny profil na portalu społecznościowym (dalej „Uczestnicy”).

2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatorów oraz ich rodziny.

2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie wszystkich punktów wymienionych w zasadach Konkursu (ust. 3)

2.4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 2.3. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

2.5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od nich niezależnych.

2.6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3. ZASADY KONKURSU

3.1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie odpowiedzi wymyślone osobiście przez Uczestników, do których przysługują Uczestnikom nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, a także nie naruszające praw właścicieli do wizerunków obiektów zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym.

3.2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:
- „polubienie” (kliknięcie „Lubię to”) fanpage’a firmy REMONDIS Electrorecycling na portalu społecznościowym
- udostępnienie fanpage’a firmy REMONDIS Electrorecycling na swoim profilu na portalu społecznościowym
- wysłanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wiadomości mailowej zawierającej odpowiedź na pytanie:
- „W jaki sposób w Twoim domu postępuje się z elektroodpadami?”

3.3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestników, że przysługują im nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do podanych odpowiedzi i że ponoszą oni wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.

3.4. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone odpowiedzi, które: a) naruszają prawo obowiązujące w Polsce, b) naruszają prawa i uczucia osób trzecich, c) zawierają treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie d) zawierają wizerunki obiektów, będących znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym, e) zawierają treści o charakterze komercyjnym (reklamy), g) naruszają inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.

3.5. Zgłoszenie scenariuszy do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestników zgody na prezentowanie zgłoszonych prac na stronach internetowych należących do Organizatorów.

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

4.1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatorów, którzy wybiorą najciekawsze odpowiedzi.

4.2. Jury biorąc pod uwagę wartość merytoryczną prac przyzna nagrody:
- I miejsce w konkursie – wkrętarka Bosch
- II miejsce w konkursie - pojemnik BatRecycle do zbiórki zużytych baterii z wbudowanym testerem zużycia baterii, zestaw: długopis + pióro kulkowe Ferraghini
- III miejsce w konkursie - pojemnik BatRecycle do zbiórki zużytych baterii z wbudowanym testerem zużycia baterii

4.3. Organizatorzy mają prawo do innego podziału nagród w konkursie.

4.4. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.

4.5. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

4.6. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatorów i w publikacjach wydawniczych Organizatorów oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.

4.7. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

5. PRAWA AUTORSKIE

5.1. Uczestnicy Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadczają, że przysługują im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do podawanych haseł reklamowych.

5.2. Uczestnicy upoważniają nieodpłatnie Organizatorów do korzystania z haseł (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności, choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatorów, w zakresie wszystkich pól eksploatacji.

5.3. Uczestnicy wyrażają zgodę na oznaczenie autorstwa prac rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

5.4. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko, przy czym wyraża również zgodę na korzystanie z haseł, w tym w szczególności jego publiczne udostępnianie anonimowo, w celach marketingowych związanych z ofertami i komunikacją Organizatorów.

5.5. Ponadto Uczestnicy zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z haseł zgodnie z niniejszym Regulaminem.

5.6. W przypadku wystąpienia wobec Organizatorów przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z haseł, Uczestnicy pokryją koszty i zapłacą odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

5.7. Upoważnienia opisane w ust. 7 niniejszego Regulaminu są nieograniczone czasowo i terytorialnie i obejmują prawo do udzielenia sublicencji.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronach internetowych www.remondis-electro.pl oraz www.electro-system.pl 

6.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.

6.4. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatorów wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatorów. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

wiecej Regulamin konkursu do pobrania

 © 2019 REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.