Konferencja PAP


04.03.2012 roku w Centrum Prasowym PAP w Warszawie odbyła się konferencja prasowa inaugurująca kampanię informacyjno-edukacyjną w zakresie właściwego postępowania z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi: „Elektroodpady – pomyśl zanim wyrzucisz"
Temat konferencji: „Elektroodpady – selektywna zbiórka w społeczeństwie – problemy i wyzwania w świetle nowych regulacji", został szeroko rozwinięty przez ekspertów branży: Profesora Andrzeja Kraszewskiego z Politechniki Warszawskiej, byłego Ministra Środowiska i Mirosława Baściuka Prezesa Zarządu Electro-System Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.

Profesor Andrzej Kraszewski zwrócił szczególną uwagę na patologie, z jakimi wciąż boryka się branża związana z gospodarowaniem zużytym sprzętem t.j. szara strefa, handel kwitami, nielegalny demontaż sprzętu poza zakładami przetwarzania. Wobec tych nielegalnych praktyk, działalność uczciwych przedsiębiorców staje się nieopłacalna. Co więcej w wyniku działań „szarej strefy" mogą powstawać znaczne szkody w środowisku.

W związku czekającą nas nowelizacją ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym z 2005 r., która wdroży postanowienia nowej dyrektywy WEEE z 2012 r., Prezes Electro-System Mirosław Baściuk omówił problemy i wyzwania systemu zbiórki i przetwarzania elektroodpadów związane z wdrażaniem standardów europejskich i wymogów UE;
Jego zdaniem w nowelizacji, nad którą trwają prace, powinny się znaleźć przepisy wprowadzające elektroniczny system rejestracji podmiotów i procesów na rynku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co miałoby uszczelnić system jego zbiórki i przetwarzania. Dane z sytemu miałyby być jawne i nadzorowane przez Krajowe Centrum Monitoringu, co uszczelniłoby rynek i ograniczyło szarą strefę. Kluczowym jest również wprowadzenie standardów technologicznych i certyfikacja zakładów przetwarzania. Zaznaczył też że już obowiązujące przepisy powinny być lepiej egzekwowane, a kontrola firm działających na rynku przetwarzania elektroodpadów skuteczniejsza.

Konferencja pokazała jak wiele jest jeszcze do zrobienia w tym temacie. Dlatego warto uświadamiać społeczeństwu wagę problemu i rolę jaką odgrywa każdy z użytkowników sprzętu.
W celu poprawy świadomości ekologicznej i kształtowania właściwych nawyków pozbywania się powstał pomysł kampanii informacyjno-edukacyjnej pt. „Elektroodpady – pomyśl zanim wyrzucisz".

Organizatorem kampanii jest Wydawnictwo Edipresse Polska S.A., przy współudziale Fundacji Promocji Gmin Polskich i Partnera wspierającego: Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. należącej do Grupy Remondis.
W ramach kampanii prowadzony będzie e-konkurs edukacyjny, opublikowany zostanie cykl artykułów w magazynie „Pani Domu" i na portalu www.polki.pl oraz przygotowane będzie instruktywne Vademecum postępowania z elektroodpadami domowymi.
Projekt dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW

 © 2017 REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.