REMONDIS Electrorecycling

O nas

REMONDIS Electrorecycling jest częścią Grupy REMONDIS będącej światowym liderem w zakresie gospodarki odpadami. Grupa świadczy usługi dla ponad 30 milionów mieszkańców w 34 krajach świata, dysponuje 800 własnych instalacji i zatrudnia 36.000 pracowników. REMONDIS zbiera, przetwarza i poddaje recyklingowi ponad 30 milionów ton surowców rocznie. 

W Polsce Grupa REMONDIS działa od 1992 roku. Posiada oddziały w 47 miastach na terenie całego kraju i świadczy kompleksowe usługi w zakresie zbiórki i transportu wszelkiego rodzaju odpadów, elektrorecyklingu, sortowania odpadów, oczyszczania ulic i dróg oraz gospodarki wodno-ściekowej.

REMONDIS Electrorecycling

REMONDIS Electrorecycling, którego przedmiotem działalności jest zbieranie, transport oraz przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego oraz zużytych baterii i akumulatorów posiada w Europie 7 zakładów przetwarzania zlokalizowanych w Niemczech, Francji, Austrii oraz Polsce, a także rozbudowaną sieć zbierania zsee opartą m.in. o spółki należące do Grupy. Działalność w Polsce rozpoczął w roku 2006 i świadczy kompleksowe usługi w zakresie zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów. Współpracuje z organizacjami odzysku ZSEE oraz realizuje obowiązki wprowadzających baterie i akumulatory sukcesywnie rozwijając własną sieć zbiórki ZSEE oraz baterii i akumulatorów. Nieustannie rozwija współpracę z organizacjami handlowymi, samorządami oraz punktami zbiórki ZSEE.

Polskie zakłady zlokalizowane w Błoniu i w Łodzi posiadają wpis do BDO oraz pozwolenia zintegrowane pozwalające przetworzyć w obu zakładach łącznie blisko 70 tys. ton odpadów elektronicznych rocznie. Wdrożyły i certyfikowały systemy Zarządzania Jakością zgodnie z DIN EN ISO 9001:2015 oraz Zarządzania Środowiskowego zgodnie z DIN EN ISO 14001:2015 a także uzyskały certyfikację zgodność z normą DIN EN ISO 50001:2011 w odniesieniu do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Blisko 150-cio osobowy zespół pracowników działu produkcji oraz działu administracji realizuje zadania w zakresie pozyskania i obsługi klientów, logistyki wewnętrznej i zewnętrznej, ewidencji odpadów a także złożonego procesu przetwarzania i recyklingu odpadów.

REMONDIS Electrorecycling zbiera i zagospodarowuje wszystkie grupy sprzętu wymienione w dyrektywie WEEE oraz dysponuje technologiami niezbędnymi do zagospodarowania odpadów niebezpiecznych takich jak lodówki, telewizory i monitory kineskopowe.

Kategorie sprzętu wg dyrektywy WEEE

Grupa 1.
Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury
Grupa 2.
Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2
Grupa 3.
Lampy
Grupa 4.
Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm
Grupa 5.
Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm
Grupa 6.
Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm

Zarząd

REMONDIS Electrorecycling – to połączenie doświadczenia i wiedzy opartych na obsłudze różnych systemów zbierania. Wiedza i doświadczenie naszych pracowników stwarzają nowe możliwości w zakresie recyklingu surowców wtórnych i pozwalają na precyzyjne dostosowanie usług do potrzeb klienta. Zarząd centrali REMONDIS Electrorecycling odpowiedzialny za funkcjonowanie spółek w Europie składa się z następujących osób: Tim Wilms,  Dipl.-Kfm. Christian Winkler.

W Polsce w skład Zarządu wchodzą dr Robert Wawrzonek oraz Tomasz Sołtys.

dr Robert Wawrzonek 
Członek Zarządu 
REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.

Tomasz Sołtys
Członek Zarządu 
REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.

Zintegrowana Polityka Zarządzania Środowiskiem, Jakością oraz Energią

REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie gospodarki odpadami, w szczególności zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zbierania i sortowania baterii.

Polityka firmy realizowana jest w oparciu o dążenie do osiągnięcia poniższych celów:

 • ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Energią w celu stworzenia skutecznego systemu zarządzania firmą,
 • osiąganie pełnej zgodności z wymaganiami prawnymi, spełnianie wymagań środowiskowych stawianych przez klientów i strony zainteresowane,
 • przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawnych oraz dodatkowych wymogów w zakresie zużycia energii i efektywności energetycznej,
 • stawianie i weryfikacja celów strategicznych oraz operacyjnych związanych z jakością środowiskiem i zarządzaniem energią,
 • poszerzanie wiedzy każdego pracownika w zakresie poznania, wdrożenia i zrozumienia polityki firmy realizowane poprzez szkolenia, instrukcje, zarządzenia oraz angażowanie załogi,
 • monitorowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody a także wytworzonych odpadów i wszelkich procesów związanych z przetwarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne, przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju,
 • zabezpieczanie dostępności informacji związanych z energią oraz zasobami naturalnymi, niezbędnymi do osiągnięcia celów strategicznych i operacyjnych,
 • wspieranie nabywania produktów i usług o dużej wydajności energetycznej,
 • stosowanie takich mechanizmów produkcji, które ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko oraz niwelują zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników,
 • stosowanie nowoczesnych technologii do przetwarzania i odzysku odpadów,
 • ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług związanych z gospodarowaniem odpadami w szczególności w zakresie zbierania, transportu, przetwarzania, odzysku,
 • poddawanie się okresowym auditom i przeglądom poszczególnych obszarów firmy,
 • zapobieganie potencjalnym wypadkom i sytuacjom awaryjnym, mogącym mieć negatywny wpływ na pracowników i otaczające środowisko,
 • racjonalne użytkowanie surowców, materiałów, paliw, energii i wody,
 • wspieranie oraz organizowanie na terenie całego kraju różnego rodzaju akcji i działań promujących właściwe postawy ekologiczne wśród społeczeństwa.