REMONDIS Electrorecycling

Polityka prywatności

Dziękujemy, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową. Wiemy, jak ważna jest ochrona prywatności, dlatego kwestię ochrony danych osobowych traktujemy bardzo poważnie i zależy nam na tym, aby wszyscy odwiedzający naszą stronę wiedzieli, które dane zachowujemy, kiedy to robimy i w jaki sposób wykorzystujemy gromadzone informacje. 

Polityka Prywatności i Plików Cookies określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do informacji na urządzeniach końcowych Użytkownika za pomocą plików Cookies. 

DANE OSOBOWE

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „RODO” informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REMONDIS Electrorecycling Sp. z  o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.  Zawodzie 18, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000208776, NIP 6312289539.
 2. REMONDIS Electrorecycling Sp. z  o.o. w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo.electro@remondis.pl.
 3. Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą w celu realizacji usługi „Newsletter” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowane w tym celu.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia usługi, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych lub ewentualnego odwołania przez Państwa zgody, jeśli tak zgoda została wyrażona. 
 6. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub zlecenia. Będą to:
  1. podmioty zależne od REMONDIS Electrorecycling Sp. z  o.o., dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora;
  2. dostawcy usług informatycznych, hostingu oraz inne podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, inne podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Wszystkie podmioty zewnętrzne, które przetwarzają Państwa dane osobowe są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa danych i wypełnienia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych. 
 8. Posiadają Państwa prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi, gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usługi Newslettera.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. W związku z zapewnieniem właściwego i przejrzystego przekazania informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej zwane „RODO”, przedstawiamy Państwu istotne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora –  REMONDIS Electrorecycling Sp. z  o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.  Zawodzie 18, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000208776, NIP 6312289539.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: +48227556224, adresem e-mail: rodo.electro@remondis.pl lub pisemnie za pośrednictwem danych teleadresowych REMONDIS Electrorecycling Sp. z  o.o.
 3. W celu zagwarantowania najwyższych standardów w zakresie ochrony Państwa danych osobowych w REMONDIS Electrorecycling Sp. z  o.o.  powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: rodo.electro@remondis.pl.
 4. Administrator przetwarza dane osób fizycznych w celu podpisania i realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osób, których dane przetwarzane są na potrzeby podpisania i realizacji umowy (pracownicy i współpracownicy, osoby uprawnione do reprezentacji) jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane ww. osób mogą być przetwarzane dla ewentualnego dochodzenia lub odpierania roszczeń wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą również przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, w szczególności prawa podatkowego, sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
 5. Jeśli Administrator nie pozyskał danych bezpośrednio od Pani/Pana, to Pani/Pana dane osobowe w zakresie: m.in.: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, stanowisko/funkcja), dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej, numer telefonu), dane inne (miejsce zatrudnienia) mogły zostać pozyskane przez Administratora z umowy na podstawie której Administrator przetwarza Pani/Pana dane lub udostępnione przez Administratora.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej wygaśnięciu do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Dane osobowe zawarte w umowie będę również przetwarzane przez okres wynikający obowiązujących przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz sprawozdawczości finansowej.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora tj. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji niniejszej umowy, a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora i wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i  organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
 8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

Nasza strona, wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich. 

ZGODA NA COOKIES

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na ich wykorzystywanie. Dzięki specjalnemu narzędziu istnieje możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze można zmienić ustawienia cookies z poziomu przeglądarki albo je wyłączyć. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony.

COOKIES WŁASNE 

Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies istnieje możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Narzędzia społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

LOGI SERWERA

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

WYŁĄCZENIE ZAPISYWANIA PLIKÓW COOKIES

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia końcowego Użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione również w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

W przypadku urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), należy zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia.