REMONDIS Electrorecycling

RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z zapewnieniem właściwego i przejrzystego przekazania informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwane dalej „RODO”, przedstawiamy Państwu niniejszą klauzulę obowiązku informacyjnego, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REMONDIS Electrorecycling Sp. z  o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.  Zawodzie 18, 02-981 Warszawa, KRS 0000208776, NIP 6312289539. 

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem danych korespondencyjnych Administratora oraz pod numerem telefonu: +48227556224 lub adresem e-mail: rodo.electro@remondis.pl. 

Inspektor Ochrony Danych

W celu zagwarantowania najwyższych standardów w zakresie ochrony Pani/Pana danych osobowych w REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. powołany został Inspektor Ochrony Danych – Piotr Kawczyński, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: rodo.electro@remondis.pl.

Prawa podmiotu danych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 1. prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. prawożądania sprostowania swoich danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 3. prawożądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:
 • Pani/Pana dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
 • wycofa Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych a Administrator nie posiada innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i po stronie Administratora nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • Pani/Pana dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dziecku.

Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 1. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy
 • uzna Pani/Pan, że dane osobowe są nieprawidłowe,
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chce Pani/Pan, aby zostały one usunięte przez Administratora,
 • Administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora a sprzeciw jest uzasadniony przez Pani/Pana szczególną sytuację,
 2. prawo wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,
 3. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie umowy,
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/155 .

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt z Administratorem. Dane kontaktowe zostały wskazane powyżej.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, może, jednakże w niektórych sytuacjach dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nastąpi to wyłącznie, gdy spełnione zostaną warunki określone w Rozdziale V RODO. W przypadku przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego Administrator zadba o wszelkie formalności związane z prawidłowym zabezpieczeniem danych osobowych, w tym m.in. stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE).

Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zakres, cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA: 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. realizacji procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu Pracy,
 2. realizacji procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana (dotyczy danych wykraczających poza zakres wskazany w art. 221 Kodeksu Pracy),
 3. realizacji procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody również w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych,
 4. ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami, związanymi z realizacją procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 Kodeksu Pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne nie będą przez Administratora rozpatrywane.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia procesu rekrutacyjnego – maksymalnie 3 miesiące, licząc od dnia jego zakończenia. 

W przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 12 miesięcy.

ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,
 2. serwisy internetowe m.in.: www.pracuj.pl, https://pl.linkedin.com/jobs, www.olx.pl,
 3. inne podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA: 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. opracowania oferty, nawiązania współpracy, zawarcia i realizacji umowy, na podstawie której opiera się współpraca – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku Kontrahenta będącego osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą lub w przypadku wspólnika spółki cywilnej, będących stroną umowy, 
 2. kontaktu w sprawie wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – w przypadku danych osobowych osób, których dane są przetwarzane na potrzeby podpisania i realizacji umowy o współpracę, w tym m.in.: osób uprawnionych do reprezentacji Kontrahenta, pracowników/współpracowników Kontrahenta, 
 3. realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO
 4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku z prowadzeniem wewnętrznych czynności związanych z działalnością Administratora, w tym audytów oraz realizacji marketingu bezpośredniego, budowania pozytywnego wizerunku Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 5. zrealizowania przysługującego Państwu uprawnienia do rozpatrzenia reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i c) RODO – Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 tj.),
 6. przesyłania informacji marketingowych o aktualnej ofercie Administratora, w ramach prowadzenia marketingu bezpośredniego – dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego usług własnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy Prawo telekomunikacyjne, Administrator potrzebuje dodatkowych zgód na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji. W przypadku wyrażenia stosowanej zgody przez Panią/Pana, Administrator będzie mógł wysyłać informację marketingowe i handlowe za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, email). W tym przypadku Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgód na otrzymywanie informacji o produktach i usługach drogą elektroniczną,
 7. ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do opracowania oferty, realizacji umowy oraz działań marketingowych. Brak podania danych wiąże się z niemożliwości podpisania i realizacji umowy.

ŹRÓDŁO DANYCH

Jeśli Administrator danych nie pozyskał danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, to dane osobowe w zakresie: m.in.: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko/funkcja, miejsce zatrudnienia mogły zostać pozyskane przez Administratora danych z umowy, na podstawie której Administrator danych przetwarza dane lub udostępnione przez Kontrahenta.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, tj.:

 1. dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, 
 2. dane osobowe zawarte w umowie będę przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz sprawozdawczości finansowej – 5 lat – licząc od początku roku następującego po roku obrotowym: art.  86 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U.2021.1325 z późn.zm.), art. 74 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.2021.217 z późn. zm.),
 3. dane osobowe mogą być przetwarzane dla zabezpieczenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami prze okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa,
 4. dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przetwarzane do momentu odwołania zgody,
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami.

ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,
 2. serwisy internetowe m.in.: https://www2.electro-platforma.pl, https://awizor.pl/home
 3. banki – w celu realizacji rozliczeń finansowych;
 4. firmy audytorskie;
 5. podmioty z Grupy REMONDIS;
 6. podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Urzędy Marszałkowskie – BDO).

POINFORMOWANIE PODMOTU DANYCH

Kontrahent zobowiązuje się do przekazania informacji, o których mowa powyżej, wszystkim osobom, których dane zostały lub zostaną przekazane Administratorowi w związku z zawarciem i wykonaniem umowy o współpracę.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA: 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. w przypadku osoby fizycznej, działającej we własnym imieniu (w tym również jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą):
 • realizacja czynności, związanych ze złożeniem i realizacją zamówienia transportowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych na Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • ustalenie, dochodzenie oraz zabezpieczenie ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. w przypadku osoby fizycznej, działającej w imieniu firmy (osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej):
 • realizacja czynności, związanych ze złożeniem i realizacją zamówienia transportowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych na Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • ustalenie, dochodzenie oraz zabezpieczenie ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. w przypadku pracownika Podwykonawcy lub osób, współpracujących z Podwykonawcą w związku z działaniami, mającymi na celu realizację współpracy/zamówienia:
 • kontakt w sprawie realizacji zamówienia transportowego, tj. dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych na Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • ustalenie, dochodzenie oraz zabezpieczenie ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

ŹRÓDŁO DANYCH:

Pani/Pana dane osobowe jako:

 1. osoby działającej w imieniu Podwykonawcy mogą zostać udostępnione Administratorowi przez Przewoźnika w zakresie m.in.: imię (imiona) i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, miejsce zatrudnienia,
 2. pracownika/współpracownika Podwykonawcy mogą zostać udostępnione Administratorowi przez Podwykonawcę, w zakresie m.in: imię (imiona) i nazwisko, numer dowodu osobistego.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania współpracy między Administratorem a Podwykonawcą a po jej wygaśnięciu do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających ze współpracy.

ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,
 2. podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

POINFORMOWANIE PODMIOTU DANYCH

Kontrahent zobowiązuje się do przekazania informacji, o których mowa powyżej, wszystkim osobom, których dane zostały lub zostaną przekazane Administratorowi w związku z zawarciem i wykonaniem umowy o współpracę.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA: 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. przesyłania informacji handlowych w formie Newsletter o aktualnej ofercie, w tym o nowych produktach i usługach oraz promocjach – na podstawie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), którym jest marketing własnych produktów i usług. Przy czym zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu,
 2. ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji marketingowych w formie Newsletter.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, dla którego zostały zgromadzone lub do momentu odwołania zgody.

ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,
 2. podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA: 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego, a zatem w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci komunikacji z użytkownikami serwisu, a także w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie – czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 2. ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymywania odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie. Dane osobowe mogą być również w adekwatnym zakresie, pozostawione i przetwarzane przez Administratora dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia, przez okres wymagany przepisami prawa.

ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,
 2. podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA: 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. zapewnienia możliwości wzięcia udziału w Programie Zbieraj Z Klasą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 
 2. wykonania umowy wynikającej z Regulaminu Promocji „Zbieraj z Klasą” na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 3. ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie Zbieraj Z Klasą. Niepodanie danych uniemożliwia nawiązanie współpracy w zakresie Programu Zbieraj z Klasą. 

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.

ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
 2. European Recycling Platform;
 3. podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA: 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. realizacji Promocji „Zbieraj z zyskiem i z… REMONDIS na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 
 2. wykonania umowy wynikającej z Regulaminu Promocji „Zbieraj z zyskiem i z… REMONDIS na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 3. ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału niezbędne do realizacji Promocji „Zbieraj z zyskiem i z … REMONDIS”.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.

ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,
 2. serwis internetowy https://www.zbierajzremondis.pl,
 3. podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA: 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. realizacji zlecenia odbioru na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 2. wykonania umowy wynikającej z Regulaminu odbiorów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonych w ramach projektu DECYDUJESZ.PL i realizacji zlecenia odbioru na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 3. ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zlecenia odbioru.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji zlecenia, a po jego wykonaniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,
 2. platforma internetowa: https://www.decydujesz.pl/.
 3. podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 1. odbioru i transportu oraz zagospodarowania odpadów w postaci zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach realizacji projektu eco-PROFIT, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora,  
 2. wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, 
 3. realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, 
 4. przesyłania informacji marketingowych o aktualnej ofercie Administratora, w ramach prowadzenia marketingu bezpośredniego – dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego usług własnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy Prawo telekomunikacyjne, Administrator potrzebuje dodatkowych zgód na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji. W przypadku wyrażenia stosowanej zgody przez Panią/Pana, Administrator będzie mógł wysyłać informację marketingowe i handlowe za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, e-mail). W tym przypadku Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgód na otrzymywanie informacji o produktach i usługach drogą elektroniczną,
 5. ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Projektu eko-PROFIT. 

OKRES PRZECHOWYWANIA: 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych, dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.

ODBIORCY DANYCH: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

 1. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, 
 2. Podmioty z grupy Remondis, 
 3. podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa